I made this widget at MyFlashFetish.com.

วิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพ

 การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน

  1. การยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง คือ การยอมรับว่าตนมีสภาพ   เช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นที่นิยมชมชอบของบุคคลอื่นหรือไม่ บุคคลย่อมมีโอกาสแสวงหาความสุขความสำเร็จได้จากสิ่งที่ตนมี เช่นหน้าตาไม่สวยแต่เป็นคนร่าเริง ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าสวยข้างใน           

  2.การปรับปรุงในส่วนที่จะปรับปรุงได้ ดังได้กล่าวแล้วว่า องค์ประกอบของบุคลิกภาพหลายอย่างย่อมอยู่ในวิสัยที่แต่ละคนจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ถ้าได้วิเคราะห์ตนเองโดยละเอียดแล้วก็จะมองเห็นสิ่งที่ควรปรับปรุงอยู่หลายประการ เมื่อเราทราบความจริงเช่นนั้นบุคคลควรพยายามปรับปรุงในสิ่งที่ทำได้และข้อสำคัญจะต้องกระทำด้วยตนเอง จะให้คนอื่นทำแทนไม่ได้และที่ควรเริ่มปรับปรุงก่อนคือการปรับจิตปรับใจ ให้ยอมรับได้ อภัยได้ หลังจากนั้นจะปรับเรื่องใดๆ ก็ง่ายแล้ว3.              

  3.การใช้สิ่งอื่นๆ เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ เป็นธรรมดาคนที่หน้าตาผิวพรรณดีย่อมจะมีกำไรได้เปรียบผู้อื่น แต่กิริยามารยาทและการวางตัวในสังคมย่อมเป็นส่วนประกอบอันสำคัญที่ทำให้บุคลิกภาพของคนแตกต่างกัน คนสวยที่ขาดมารยาทอันดีงามอาจเป็นคนที่น่ารังเกียจของสังคม คนหน้าตาไม่สวยแต่ประพฤติดีย่อมเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไป คนรูปหล่อนิสัยเลวกับคนขี้เหล่นิสัยดีเราจะเลือกใคร ความสวยเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นซึ่งถ้าบุคคลส่งเสริมด้วยวิธีการอันถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์ ถ้าส่งเสริมไม่ดีก็จะเป็นผลร้ายแก่ตนเองสิ่งที่จะนำมาใช้หรือส่งเสริมรูปธรรมของตนนั้นมีอยู่เป็นอันมากเช่น มารยาทอันดี น้ำใจที่กว้างขวาง การยึดมั่นในศีลธรรมที่ถูกต้อง การวางตัวที่ถูกที่ควร ไมตรีจิตที่มีต่อคนอื่น ความรับผิดชอบ ความโอบอ้อมอารีล้วนแต่เป็นคุณสมบัติที่ดีในการส่งเสริมบุคลิกภาพ พฤติกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพทั้งสิ้น  การส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีควรส่งเสริมคุณภาพจิตสาธารณะมากำกับ  เพื่อบุคคลจะได้ลดละความเห็นแก่ตนในระดับที่พอดำรงชีวิตอยู่ได้ เสียสละ เกื้อกูลคนอื่น เป็นผู้รับในบางโอกาสและเป็นผู้ให้ในบางโอกาส มีจิตใจที่ดีงาม   มีร่างกายที่สะอาดสดใสก็เท่ากับว่าบุคคลได้ส่งเสริมหรือพัฒนาบุคลิกภาพแล้วนั่นเอง    

  4. การรู้สึกความท้อถอยบุคลิกภาพที่ไม่สร้างสรรค์และอยู่ภายในตัวตนแล้วทำให้ความเป็นคนๆ นั้นไม่สมบูรณ์ ได้แก่ความท้อถอยแม้ว่าเป็นประโยคสั้นๆ   แต่ถ้าอาการนี้ถ้าเกิดขึ้นกับใครแล้ว อาการนี้จะเข้ามาทำลายความสมดุลในตัวเรา เข้ามาแทรกในความรู้สึกนึกคิดทำให้พลังและศักยภาพของเราลดน้อยลงกว่าครึ่ง ในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนมีหลายเรื่องที่เราสมหวังและก็มีอีกหลายเรื่องเหมือนกันที่เรารู้สึกเสียใจพูดไม่ออกบอกกับใครก็ไม่ได้ หรือถ้าบอกไปแล้วอาจทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ มีมากกว่าเดิม อาการที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูก บางครั้งเหนื่อย เบื่อ อ่อนล้า มีความคับข้องใจ ตัดสินปัญหาง่ายๆที่น่าจะทำได้ แต่ก็ทำไม่ได้และในทางจิตวิทยาเราเรียกว่า อาการท้อ หรือถ้าพูดให้เป็นวิชาการ เราเรียกอาการเช่นนี้ว่า ความท้อถอย 

 

     สำหรับเรื่องบุคลิกภาพภายใน สุเมธ แสงนิ่มนวล ( 2545 : 108 ) อธิบายไว้ว่าบุคลิกภาพภายในมี 9 ประการคือ          

  1. ความเชื่อมั่นในตนเอง        

    2. ความกระตือรือร้น          

  3. ความรอบรู้         

   4. ความคิดริเริ่ม          

  5. ความจริงใจ        

    6. ไหวพริบปฏิภาณ      

      7. ความรับผิดชอบ      

      8. ความจำ      

      9. อารมณ์ขัน

 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (49.230.198.175|49.230.198.175) on 2015-09-15 11:23