I made this widget at MyFlashFetish.com.

ทฤษฎีบุคลิกภาพของFreud

posted on 03 Dec 2009 23:16 by pairsasiwimon in knowlege

 แนวคิดที่สำคัญ

(1)    จิตใต้สำนึก จิตระดับใต้สำนึกนี้ มีกลไกทางจิตหลายประเภทด้วยกัน เช่น แรงจูงใจ อารมณ์ที่ถูเก็บกด ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ พลังจิตใต้สำนึกมีอิทธิพลเหนือจิตสำนึกกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมประจำวันทั่วๆไป เป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมไร้เหตุผล และผิดปกติในลักษณะต่างๆ ยามบุคคลมีอารมณ์ขุ่นมัว เคร่งเครียดด้วยความโกรธ ความอิจฉา เกลียด พยาบาท ตื่นเต้น ฯลฯ จิตใต้สำนึกมีพลังขับดันให้แสดงพฤติกรรมต่างๆมากที่สุดในภาวะนี้ และพลังจิตใต้สำนึกที่ไม่มีโอกาสได้แสดงพฤติกรรมออกมานั้น มักแปรรูปเป็นพฤติกรรมผิดปกติ รูปใดรูปหนึ่งก็ได้ การช่วยเหลือบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติประเภทนี้จำเป็นจะต้องเข้าใจถึงพลังจิตใต้สำนึกที่เป็นต้นเหตุ อาจใช้วิธีการสะกดจิต หรือทำการบำบัดแบบFree Associationเพื่อให้คนไข้เปิดเผยพลังจิตใต้สำนึก

 (2)    โครงสร้างบุคลิกภาพ ประกอบด้วยพลัง 3ประการ = Id, Ego และ Super Ego ซึ่งบุคลิกภาพของผู้ใดมีลักษณะใดขึ้นอยู่กับพลัง 3ประการนี้ทำงานประสานกันในลักษณะอย่างไร

1.     Id  เป็นพลังเพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจ โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลตามความเป็นจริง เป็นพลังงานที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด ในช่วงวัยเด็ก พลังId มีแรงผลักดันสูงมากกว่า Ego และ Super Ego หากเด็กถูกกักกันมากเกินไปไม่ให้ได้รับความพึงพอใจตอบสนอง Id ดังนี้จะเป็นผลร้ายต่อพัฒนาการบุคลิกภาพที่สมดุลในภายภาคหน้า เช่นเป็นคนอ่อนไหวง่ายต่อคำสรรเสริญ นินทา เป็นต้น

2.     Ego  เป็นพลังแห่งการรู้และเข้าใจ การรับรู้ข้อเท็จจริง การใช้เหตุผล การดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย การแสวงหาวิธีการเพื่อตอบสนองพลัง Id เช่น เมื่อหิว (Id) Ego จะใช้เหตุผลตรึกตรองว่าจะบำบัดความหิวด้วยวิธีใดตามสภาพแวดล้อม เช่นไปกินข้าวนอกบ้าน หรือทำอาหารกินเอง เรียกอีกอย่างว่าพลังรู้ความจริง (Reality Principle)”

3.     Super Ego เป็นพลังที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่นเดียวกับ Ego แต่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับค่านิยมต่างๆ